Drukuj
Gosia

 ALEKSANDRA KAWCZYK-KRUPKA PROFESOREM BELWEDERSKIM!

krawczyk krupka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 5 lutego 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora pracownikowi naszego Szpitala dr hab. n. med. Aleksandrze Kawczyk-Krupce. 

Tytuł Profesora jest najwyższym stopniem naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez Prezydenta na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie Rada Doskonałości Naukowej) osobie, która wcześniej uzyskała stopień naukowy doktora
habilitowanego, a przez to stała się samodzielnym pracownikiem nauki oraz ma wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Profesor dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka ukończyła studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskując Dyplom Lekarza z Wyróżnieniem. W 1993 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiej Akademii Medycznej, a obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, podjęła pracę w naszym Szpitalu, w którym szkoliła się zdobywając kolejne stopnie naukowe i specjalizacje lekarskie oraz doskonaląc swe umiejętności lekarskie,
naukowe i dydaktyczne w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, pod kierunkiem Profesorów: Jerzego Żmudzińskiego, Aleksandra Sieronia i Grzegorza Cieślara.

Talent, ambicja, pracowitość, konsekwencja, samodzielność, obowiązkowość, a jednocześnie etyka zawodowa oraz życzliwy stosunek do pacjentów i kolegów, to główne cechy osobowe prof. A. Kawczyk-Krupki, dzięki którym jej niełatwa droga naukowa została zwieńczona uzyskaniem tytułu profesora nauk medycznych. Prof. A. Kawczyk-Krupka początkowo pracowała jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta, następnie awansowała na stanowisko adiunkta, a od 2013 roku pełni funkcję adiunkta prowadzącego Oddział Angiologiczno- Diabetologiczny oraz funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej, działającego przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1998 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012 roku. Równolegle doskonaliła swe umiejętności i wiedzę zawodową uzyskując kolejne specjalizacje lekarskie w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chorób naczyń oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Pani Profesor w codziennej praktyce lekarskiej w naszym szpitalu prowadzi jeden z oddziałów w Klinice, wykonuje zabiegi diagnostyki i terapii fotodynamicznej w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej, a także wykonuje badania ultrasonograficzne, dopplerowskie, kapilaroskopowe oraz konsultuje pacjentów Oddziałów Ginekologii, Chirurgii i Pediatrii. Ponadto jest koordynatorem procesu komputeryzacji Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu i członkiem zespołu ds. utworzenia międzyszpitalnej sieci teleinformatycznej służącej przesyłaniu wyników badań obrazowych.

Prof. A. Kawczyk-Krupka jest autorką 277 prac naukowych, o łącznym współczynniku oddziaływania „Impact factor” IF = 62.391 i punktacji Komitetu Badań Naukowych (KBN) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) KBN/MNiSW = 1160.0. Jest autorką 6 książek, w tym jednej zagranicznej oraz 15 rozdziałów w książkach polskich i 1 w książce zagranicznej. Wygłosiła 71 referatów na zjazdach zagranicznych oraz jest autorką 49 polskich streszczeń zjazdowych. Aż 55 Jej prac było cytowanych łącznie przez autorów 432 artykułów naukowych, a wartość Indeksu Hirscha dla jej publikacji wynosi 11. Prof. A. Kawczyk-Krupka doskonaliła i nadal doskonali swój warsztat zawodowy na licznych szkoleniach, kursach i stażach w ośrodkach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie (jako laureatka głównej nagrody za działalność naukową w Konkursie Młodych Naukowców w 1999 roku), w ośrodku medycyny laserowej Laserklinik; Klinikum Neukölln w Berlinie, Instytucie Onkologii w Aviano, Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Salzburgu w ramach programu wymiany międzynarodowej pracowników naukowych Erasmus jako „Visiting Researcher” oraz na Uniwersytecie Chińskim w Hong-Kongu, gdzie została zaproszona w 2017 r. jako „Inviting Researcher and Professor” do wygłoszenia cyklu wykładów. Tematyka badań naukowych prof. A.Kawczyk-Krupki konsekwentnie koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń mikrokrążenia. Jednym z nadrzędnych i najważniejszych celów pracy naukowej prof. A. Kawczyk-Krupki są badania nad wykorzystaniem diagnostyki (PDD) i terapii fotodynamicznej (PDT) we wczesnym rozpoznawaniu oraz leczeniu stanów przednowotworowych i nowotworów. W tym zakresie Pani Profesor, będąc liderem w krajowym środowisku naukowym oraz liczącym się badaczem na forum międzynarodowym, od lat prowadzi zarówno badania kliniczne, jak i badania eksperymentalne na liniach komórek nowotworowych, mające na celu poznanie mechanizmów leczniczego działania terapii fotodynamicznej.

Prof. A. Kawczyk-Krupka publikowała prace naukowe głównie w liczących się czasopismach o zasięgu międzynarodowowym: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Electromagnetic Biology and Medicine (poprzednio: Elektro- and Magnetobiology), Optica Applicata, Journal of Oral Pathology and Medicine, Oncology Reports, Medical Physics, Thyroid, Contemporary Oncology, Onco Targets and Therapy oraz Medical Science Monitor, a także krajowym: Balneologia Polska, Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, Dermatologia Polska, Urologia Polska, Wiadomości Lekarskie, Polski Merkuriusz Lekarski, Przegląd Flebologiczny, Problemy Medycyny Rodzinnej oraz Annales Academiae Medicae Silesiensis. W latach 1998-2019 prof. A. Kawczyk-Krupka była kierownikiem 6 oraz współwykonawcą 25 tematów badawczych prowadzonych w ramach prac statutowych i własnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także wykonawcą grantów naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego oraz Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki i Instytutem Elektroniki Politechniki Śląskiej.


Prof A. Kawczyk-Krupka od wielu lat prowadzi międzynarodową współpracę naukową z Newnham College, University of Cambridge, UK, Division of Urogynecology Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA, Department of Molecular Biology, University of Salzburg oraz School of Chinese Medicine, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong. W ramach zatrudnienia w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie ŚUM) prof. A. Kawczyk-Krupka prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu chorób wewnętrznych, chorób nowotworowych i schorzeń wieku podeszłego oraz zajęcia fakultatywne dla studentów wyższych lat studiów kierunku lekarskiego, lekarskodentystycznego oraz kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM. Prowadzi także wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu propedeutyki i zagadnień szczegółowych medycyny chorób wewnętrznych oraz medycyny fizykalnej dla studentów kierunku Fizyka Medyczna Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a ponadto prowadziła zajęcia dla studentów kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach i studentów kierunku Dietetyka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prof. A. Kawczyk-Krupka jest promotorem 3 zakończonych i 3 otwartych przewodów doktorskich oraz wielokrotnie recenzowała prace doktorskie i habilitacyjne.


Jest egzaminatorem studentów z zakresu chorób wewnętrznych, promotorem prac licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne oraz kierownikiem specjalizacji lekarskich z zakresu chorób wewnętrznych, chorób naczyń oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Ponadto jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie angiologii przy Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji lekarzy oraz przygotowywania egzaminów w formie testowej i ustnej z zakresu chorób naczyń.

Prof. A. Kawczyk-Krupka prowadzi bardzo aktywną działalność organizacyjną w macierzystej Uczelni, uczestnicząc w pracach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, a także w międzynarodowych i krajowych Towarzystwach
Naukowych. W 2014 r. została wybrana Sekretarzem Generalnym Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (European Platform for Photodynamic Medicine – EPPM) będącej jednąz najbardziej liczących się w świecie organizacji naukowych zajmujących się zagadnieniami medycyny fotodynamicznej. Pełniła również funkcję skarbnika i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia PTA, a ponadto była wiceprzewodniczącym oraz członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych wielu Zjazdów i Konferencji Naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.


Prof. A. Kawczyk-Krupka wielokrotnie uczestniczyła w popularnonaukowych programach telewizyjnych i radiowych o tematyce medycznej, głównie związanej z zastosowaniem metod fotodynamicznych we wczesnej diagnostyce i terapii fotodynamicznej oraz metod fizykalnych w leczeniu schorzeń naczyń (TVP, Telewizja Katowice, Telewizja Silesia, Radio Katowice, Radio Piekary).

Prof. A. Kawczyk-Krupka była wielokrotnie wyróżniana – otrzymała m.in.: nagrody za prezentacje na międzynarodowych zjazdach naukowych, Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia oraz liczne Nagrody J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za szczególne osiągnięcia w działalności  naukowej oraz dydaktycznej. Siłę do trudnej pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej prof. A. Kawczyk-Krupka czerpie głównie z chwil wolnych spędzonych z rodziną i przyjaciółmi orazrealizując swoje życiowe pasje, którymi są: prowadzenie domu, podróże, muzyka, przygody kulinarne oraz aktywność sportowa (tenis, narciarstwo, biegi).

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar,
Kierownik Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej
Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Bytomiu

Prof. dr hab. n. med.
dr h.c. multi Aleksander Sieroń
Konsultant Krajowy
w dziedzinie angiologii

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Aleksandrze Kawczyk-Krupce tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie
medycyny oraz wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych
naukowców.
W imieniu Dyrekcji i pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu składamy
najserdeczniejsze gratulacje naszej Pani Profesor oraz życzymy dalszych sukcesów
w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Kornelia Cieśla
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu