Gosia

 

„Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Uczestnikami zajęć w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa mogą być:

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Założono udział 240 osób w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa z terenu Województwa Śląskiego - 130 kobiet i 110 mężczyzn.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług w zakresie działań w ramach BSŚW - 20.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń edukacyjnych dla kobiet w ciąży i ich osób towarzyszących z terenu województwa śląskiego w zakresie opieki okołoporodowej, promowania zachowań prozdrowotnych, przygotowania przyszłych rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, nie tylko w odniesieniu do aktualnego stanu jakim jest okres ciąży, porodu
i połogu, ale także w perspektywie długofalowej poprzez cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z rożnych dziedzin tj. psychologia, dietetyka, położnictwo, taniec, arteterapia, relaksacja, neonatologia, fizjoterapia.

Projekt dotyczy również realizacji działań edukacyjnych skierowanych do personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu realizującego świadczenia medyczne na rzecz odbiorców projektu. W ramach modułu przekrojowego zaplanowano przeszkolenie 40 osób, rekrutacja będzie odbywać się na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Wartość całego projektu:106 683,50 zł

Wartość dofinansowania:99 215,65 zł

 

"BYTOMSKA SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA" - WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej
i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

 

 

Projektrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

 

Wartość projektu 34 199 984, 53 zł

Dofinansowanie EFRR 27 518 619,30 zł

Dofinansowanie z budżetu woj. śląskiego 3 926 482,48

Wkład własny Szpitala 2 754 884,75

 

 

Głównym celem organizacji Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu jest podniesienie jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców regionu oraz całej Polski, jak również stworzenie dla Województwa Śląskiego nowoczesnego ośrodka wyspecjalizowanego w kompleksowej opiece nad pacjentem. Planowane przedsięwzięcie odpowiada priorytetom dla regionalnej polityki zdrowotnej dla Województwa Śląskiego. Celem projektu jest wdrażanie nowoczesnych metod medycyny fizykalnej do diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych w województwie Śląskim (w tym zwłaszcza w populacji osób starszych), ze szczególnym uwzględnieniem: chorób nowotworowych, chorób naczyń obwodowych oraz chorób układu ruchu.

 

 

Przedmiotowa inwestycja przewiduje modernizację bloku nr 7 wraz z budową przewiązki łączącej budynek z blokiem nr 6, w tym organizację i wyposażenie poszczególnych pracowni tj. pracownie endoskopowe, pracownia ultrasonografii, pracownie medycyny fizykalnej, pracownia angiologiczna, a także modernizację bazy łóżkowej oraz doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w aparat RTG i tomograf komputerowy.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Stanowisko do intensywnej terapii noworodka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl 

Projekt: Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

Wartość projektu: 7 231 290,00  

Beneficjent pośredni:  Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

2 stanowiska do intensywnej terapii noworodka dla Oddziału Noworodków Blok V 

Wartość dofinansowania: 1 058 698,92

 

Tomograf komputerowy

"Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu"
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci Tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1821 320.00

Wartość dofinansowania: 1548 122.00

Wkład własny Szpitala: 273 198.00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl